ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПЕПЕ РЕАЛ ЕООД ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт https://beautypepe.com/ със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.

Определения:

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. 

Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД, ЕИК 115671440, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Цар Георги Тертер“ № 6, представлявано от Управителя Йоана Георгиева Вълчанова. email: pepebeauty@gmail.com, тел.: 0878746463, 0878509559

Отговорното лице по защита на личните данни: Ваня Вълчанова , адрес: с.Първенец, ул. „Цар Георги ТертерСв.Кирил и Методий“ № 1,  email: vania.valchanova98@gmail.com, тел.: 0877137070

Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

– спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

– защитава потребителите, клиентите и партньорите на „ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД;

– гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;

– осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.

  1. Как „ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД обработва Вашите лични данни?

Ние от „ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД (https://beautypepe.com/) използваме Вашите лични данни за целите на осъществяване на контакт с Вас във връзка с Вашите запитвания, поръчване на продукт за доставка.

Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочената цел.

Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

  1. Кои Ваши лични данни обработваме ние?

Данни за клиента: имена, професия, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка.

Имената са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш клиент и да съставим и издадем необходимите документи във връзка с изпращането на закупените стоки, предоставянето на други заявени услуги, както и заплащането и осчетоводяването на покупко-продажбата.

Телефон и адрес са ни необходими предоставяме нашите специални услуги, промоции, отстъпки и материали.

Адрес на електронна поща и телефонен номер са ни необходими, за да се свържем с клиента във всеки един момент за осъществяване на връзка, за

да отговаряме на вашите запитвания и да уважаваме вашите рекламации и други искания. 

Адрес за изпращане на закупени стоки са ни необходими, за да може да доставяме вашите пратки.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща и телефонния Ви номер, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация.

Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни до предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти. 

Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на отговорното лице по защита на данните по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща или подаване на молба на място.

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки клиент носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. 

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на стоките, предоставени ни от клиент, както и за данните на физическите лица, представляващи клиентите-юридически лица.

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при изпращане на Вашето запитване. Следва да се има предвид, че в случай че Вие сте Управител/прокурист или друго лице, част от управителен орган на съответното дружество, то Вашите лични данни, които ние събираме, а именно имената Ви, са публични и обявени в Търговския регистър.

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

Използване на „Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Моля, вижте нашата политика за използване на бисквитките за повече подробности.

  1. На кого споделяме личните Ви данни:

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. Ние предприемаме подходящи мерки за да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон.

Не предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.

За предоставяне на качествени услуги, работим с доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:

– За доставка на закупени стоки: лицензирани куриерски фирми – Спиди АД;

– За домейн и хостинг – НС1.

В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

Следва да имате предвид, че нашият уебсайт е интегриран с Facebook и използва Google Analytics. Google и Facebook платформите използват инструменти, чрез които получават информация, че сте посетили сайта или страницата ни. В рамките на тези инструменти ние нямаме

възможност да разпознаем лицата, чиито данни се генерират. Въпреки това тази информация може да бъде индивидуализирана от Google и Facebook платформите и да влияе на съдържанието, което те ви показват. За повече информация и деактивиране на определени функции, следва да използвате настройките на съответната платформа, над които ние нямаме контрол и не можем да блокираме функционалностите им. Чрез контролните панели на вашите профили в съответната платформа можете да направите и съответните настройки за управление на поверителността и защитата на личните ви данни, включително по отношение на управлението на данните и информацията, които тези администратори получават от нас, тъй като след предаването на данните ние нямаме възможност да упражняваме пълен контрол над обработването на данните, включително тяхното изтриване.

  1. Обработване на специални категории лични данни:

ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД (www.beautypepe.com) не събира и не обработва специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги и да закупите нашите стоки.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

  1. Сигурност на данните Ви:

ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД (www.beautypepe.com)  се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани  с „ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД (www.beautypepe.com) лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни„ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД (www.beautypepe.com)  ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

  1. Какви са Вашите законови права във връзка с личните данни?

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които „ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД (www.beautypepe.com) извършва предприема с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. „ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД (www.beautypepe.com) уважава Вашите индивидуални права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин.

Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни.

– Право на коригиране: Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.

 

– Право на ограничаване: Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:

– оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им;

– обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни;

– повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси;

– да възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.

– Право на достъп: Имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.

– Право на преносимост: По Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.

– Право на изтриване: Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването;

– обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– освен ако обработването е необходимо по следните причини:

– за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;

– в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;

– за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси.

– Право на възражение: Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация, при условие, че обработването не се основава на Вашето съгласие, а на наши легитимни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.

– Право на подаване на жалба: В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни във Вашата държава на местопребиваване или по място на предполагаемото нарушение. В Република България този орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).  Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата ви.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR), Вие, като субект на събиране и обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.

Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме. Идентификацията Ви ще стане на място в нашия офис.

Срок: срока за Ваше искане за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, не трябва да бъде по-дълъг от срока, в който ние пазим Вашите данни – 30 дни.

Ограничаване на достъпа: В определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни поради законови разпоредби. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ.

Невъзможност за идентификация: В някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.

Ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR.

Списък с правата Ви:

– Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента;

– Право на коригиране на личните данни – ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни.

– Право на достъп до личните Ви данни – имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента.

– Право на изтриване на личните Ви данни – може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента.

– Право на ограничаване на обработването – означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка.

– Право на преносимост на данните – може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор.

– Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг.

– Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.

Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.

Упражняване на Вашите законови права: За да упражните своите законови права, моля, свържете се с нас на посочените в началото на тази политика адреси.

  1. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на сключване на договор за предоставяне на услуги с представляваното от Вас дружество, докато са ни необходими за сключване на договора, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, регулиращи изискванията за водене на счетоводство и контрол на паричните потоци на дружеството. Ние не пазим историята, свързана с Ваши лични данни и с Вашия контакт с „ПЕПЕ РЕАЛ“ ЕООД (www.beautypepe.com).

По принцип обработваме данни, докато клиентът има активен профил при нас или докато използва услугите ни и 5 години след последна поръчка, за да предотвратим загубата на данни, ценни за клиента, за уважаване на рекламации и претенции от клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство.

Срокът на съхранение на вашите данни, ако сте дали съгласие да ви изращаме маркетингови съобщения е 3 години, освен ако не сте оттгелили съгласието си преди това.  

Срокът на съхранение на вашите данни, ако сте се свързали с нас чрез някоя от контактните ни форми, но не сте закупили стоки от нас, е 6 месеца с цел улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни.

  1. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката.

Меню